Văn bản 

17. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 13-CTr/ĐUK THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

17. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 13-CTr/ĐUK THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Tên tập tin: CTHD 13.pdf
Kích thước: 2.19 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 7

16. CÔNG VĂN SỐ 196-CV/ĐUK VỀ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02 NĂM 2022

16. CÔNG VĂN SỐ 196-CV/ĐUK VỀ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02 NĂM 2022
Tên tập tin: CV196-CVDUK.pdf
Kích thước: 1.83 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 11

15. HƯỚNG DẪN SỐ 15-HD/ĐUK VỀ CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2022

15. HƯỚNG DẪN SỐ 15-HD/ĐUK VỀ CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2022
Tên tập tin: 15. HD 15-HDDUK.pdf
Kích thước: 1.87 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 5

14. HƯỚNG DẪN 14-HD/ĐUK VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN...

14. HƯỚNG DẪN 14-HD/ĐUK VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN...
Tên tập tin: 14. HD 14 - HDDUK.docx
Kích thước: 42.13 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 14

13. HƯỚNG DẪN 13-HD/ĐUK VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ I NĂM 2022

13. HƯỚNG DẪN 13-HD/ĐUK VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ I NĂM 2022
Tên tập tin: 13. HD 13-HDDUK.docx
Kích thước: 35.90 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 16

12. HƯỚNG DẪN SỐ 12-HD/ĐUK VỀ TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 14-CT/TU

12. HƯỚNG DẪN SỐ 12-HD/ĐUK VỀ TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 14-CT/TU
Tên tập tin: 12. HD 12-HDDUK.pdf
Kích thước: 1.92 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 7

11. HƯỚNG DẪN 11-HD/ĐUK VỀ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HN LẦN THỨ TƯ BCH TW KHÓA XIII

11. HƯỚNG DẪN 11-HD/ĐUK VỀ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HN LẦN THỨ TƯ  BCH TW KHÓA XIII
Tên tập tin: 11. HD 11-HDDUK-da nen.pdf
Kích thước: 2.57 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 6

10. KẾ HOẠCH 27-KH/ĐUK VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2022

10. KẾ HOẠCH 27-KH/ĐUK VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2022
Tên tập tin: 10. KH 27-KHDUK.pdf
Kích thước: 2.45 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 16

9. CÁC PHỤ LỤC - MẪU ĐÍNH KÈM HƯỚNG DẪN 12 CỦA BTCTW

9. CÁC PHỤ LỤC - MẪU ĐÍNH KÈM HƯỚNG DẪN 12 CỦA BTCTW
PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN 12-HD/BTCTW VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN
Tên tập tin: 9. PL DINH KEM HD 12-BTCTW.pdf
Kích thước: 2.79 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 6

8. HƯỚNG DẪN 12-HD/BTCTW VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN

8. HƯỚNG DẪN 12-HD/BTCTW VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN
Tên tập tin: 8. HD 12-BTCTW VAN BAN.pdf
Kích thước: 1.65 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 10

7. QUYẾT ĐỊNH, QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUY TRÌNH THỦ TỤC CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ, UBKT ĐẢNG UỶ KHỐI, CẤP UỶ CƠ SỞ VÀ CHI BỘ

7. QUYẾT ĐỊNH, QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUY TRÌNH THỦ TỤC CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ, UBKT ĐẢNG UỶ KHỐI, CẤP UỶ CƠ SỞ VÀ CHI BỘ
Tên tập tin: 7. TAI LIEU KTGS.rar
Kích thước: 419.71 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 6

6. CÔNG VĂN SỐ 44-CV/ĐUK CỦA BTV ĐUK VỀ THỰC HIỆN QĐ213

6. CÔNG VĂN  SỐ 44-CV/ĐUK CỦA BTV ĐUK VỀ THỰC HIỆN QĐ213
Tên tập tin: 6. CV44 - CVDUK VE THUC HIEN QD 213.pdf
Kích thước: 2.84 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 19