Tập huấn chuyên đề công tác xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát và công tác tuyên truyền năm 2022

Thứ sáu, 10 Tháng 6 2022 09:11

Ngày 10/06/2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Lớp tập huấn chuyên đề về công tác xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát dành và công tác tuyên truyền cho cán bộ Đoàn năm 2022.

Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát dành và công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn mới nhận nhiệm vụ; đồng thời bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn, nắm vững phương pháp triển khai thực hiện tại đơn vị; áp dụng những quy định, quy chế, quy trình khi triển khai nhiệm vụ; phương pháp giải quyết những vấn đề trong xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật trong tổ chức đoàn; phương pháp tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên.

Dự lớp tập huấn có 40 đại biểu là cán bộ đoàn các cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Tấn Thông, Phó Bí thư Đoàn Khối trao đổi các nội dung

Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Tấn Thông, Phó Bí thư Đoàn Khối báo cáo “Chuyên đề về công tác xây dựng Đoàn” và “Chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật dành cho cán bộ đoàn” với các nội dung:

- Nâng cao truyền thống, lý tưởng trong tổ chức Đoàn; phương thức tập hợp và xây dựng lực lượng.

- Thông tin cơ bản về Luật thanh niên cho cán bộ Đoàn chủ chốt.

- Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn của đoàn viên.

- Kỷ luật Đoàn và việc thi hành kỷ luật Đoàn; thẩm quyền thi hành kỷ luật Đoàn.

- Kiểm tra tổ chức Đoàn, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Phương thức tuyên truyền, chuyển tải, cung cấp thông tin cho đoàn viên thanh niên.

Các nội dung trong chuyên đề đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn; đồng thời giúp cho cán bộ Đoàn nắm rõ phương pháp áp dụng những quy định, quy chế, quy trình khi triển khai nhiệm vụ.

Văn phòng Đoàn KhốiBài viết xem thêm