Triển khai tuyên truyền, chia sẻ 10 ca khúc chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 10 video clip với tên chủ đề: Chương trình “Công dân thành phố”

Thứ bảy, 12 Tháng 2 2022 09:43

Nhằm đẩy mạnh, tuyên truyền, động viên các tổ chức, cá nhân sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến người dân chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW và thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU ngày 10/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy trong đó có yêu cầu "Tập trung xây dựng văn hóa con người thành phố phát triển toàn diện, hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi trong toàn Khối 10 bài hát (MV Music Video) chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan phát hành và 10 video clip với tên chủ đề: Chương trình “Công dân thành phố” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

* Đường links 10 bài hát:

https://drive.google.com/drive/folders/16m8onfHgvucTSxCC3v7n0uuVEmUdODgL?usp=sharing


* Đường links 10 clip:

https://bit.ly/btgthanhuy

Ban Tuyên giáo Đảng ủy KhốiBài viết xem thêm