NHIỀU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN, PHONG TRÀO THANH NIÊN TOÀN KHỐI

Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:45

(Đoàn Khối cơ sở Bộ GTVT) - Trong năm 2022 và các năm trước, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn Khối thông qua việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc. Theo đó, định kỳ hàng năm, căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ, chuyên đề. Cụ thể: kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm; kế hoạch kiểm tra chuyên đề hàng năm; kế hoạch giám sát chuyên đề hàng năm; đồng thời kết hợp kiểm tra đột xuất hoạt động của các cơ sở đoàn; kiểm tra sinh hoạt tại các chi đoàn.

Kết thúc các đợt kiểm tra giám sát, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ, Văn phòng Đoàn Khối đều tổng hợp kết quả giám sát, kiểm tra trực tiếp và kết quả kiểm tra, giám sát bằng văn bản, thông báo kết luận kiểm tra, giám sát gửi cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị; đồng thời kiến nghị cấp ủy đơn vị hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn các cấp.

Trong năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành sớm 01 kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề, ban hành 01 thông báo kiểm tra định kỳ và giám sát chuyên đề; tổ chức 01 đoàn kiểm tra trực tiếp toàn diện công tác đoàn và phong trào thanh niên đối với 05 cơ sở Đoàn trực thuộc; tổ chức 01 đoàn giám sát giám sát trực tiếp tại 05 cơ sở Đoàn với các nội dung: Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đoàn tại 05 đơn vị; kiểm tra định kỳ đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên 04 trường và 01 doanh nghiệp; kiểm tra chuyên đề về công tác triển khai thực hiện phát hiện, bồi dưỡng, phát triển, kết nạp đoàn viên mới, bình xét đoàn viên ưu tú và kiểm tra công tác đoàn vụ các cơ sở Đoàn; giám sát chuyên đề công tác xây dựng quy chế hoạt động, phân công Ban Chấp hành Đoàn và các văn bản triển khai sau đại hội tại 05 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Tấn Thông, Phó Bí thư Đoàn Khối chủ trì kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề khu vực trường học năm 2022

Công tác kiểm tra giám sát năm qua đã giúp các cấp bộ Đoàn từ Khối đến cơ sở kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót; biểu dương, nhân rộng các đơn vị làm tốt, hiệu quả; một số đơn vị đã có nhiều cố gắng phấn đấu vươn lên trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt các chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát,  Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu các cấp bộ Đoàn mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Đoàn các đơn vị cần có nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác giám sát; cử cán bộ tham gia tập huấn về mảng công tác kiểm tra giám sát do Khối hay Thành Đoàn tổ chức; thực hiện nghiêm việc điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ kết luận kiểm tra giám sát của năm trước để đảm bảo thực hiện tốt cho những năm sau. Đồng thời, đảm bảo công tác kiểm tra giám sát phải thực chất, nghiêm túc, trọng tâm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm gắn với tháo gỡ và chia sẻ những khó khăn của cơ sở.

Văn phòng Đoàn KhốiBài viết xem thêm