Hoạt động cấp Ủy

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

(Dukbogtvt.vn) - Ngày 27/10, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(Dukbogtvt.vn) - Sáng ngày 24/8/2022, tại Hội trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/04/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược công tác kiểm tra, ...

Hội nghị trực tuyến Toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Sáng 21/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng.

Tuyên truyền video clip triễn lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi trong toàn Khối video clip triễn lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Dukbogtvt.vn) - Ngày 20/5, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chinh trị khóa XII “Về ...

Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng

Hoạt động đoàn thể

NHIỀU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN, PHONG TRÀO THANH NIÊN TOÀN KHỐI

(Đoàn Khối cơ sở Bộ GTVT) - Trong năm 2022 và các năm trước, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn Khối thông qua việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc. Theo đó, định ...

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ GẮN VỚI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TẠI CƠ SỞ ĐOÀN

Sinh hoạt chuyên đề có vai trò hết sức quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn. Thông qua đó, đoàn viên thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong các phong trào thi đua.

Đa dạng các phương thức giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên Khối

Năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đây, góp phần nâng cao sự hiểu biết, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong ...