Công văn số 17-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứmg dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”

Thứ năm, 06 Tháng 4 2023 14:50

Công văn số 17-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứmg dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

Các đơn vị tải công văn đính kèm tài liệu trong mục văn bản của trang thông tin điện tử, hoặc tải theo đường links: https://drive.google.com/file/d/1L1hA6bqIoFa6iWAFPnzPnvK9xTvVSqh4/view?usp=share_link

Ban Tuyên giáo Đảng ủy KhốiBài viết xem thêm