Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 20 Tháng 5 2022 14:54

(Dukbogtvt.vn) - Ngày 20/5, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chinh trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có hơn 80 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tập thể cấp ủy các đơn vị trực thuộc, cán bộ Đoàn chủ chốt.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm qua, trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Qua 1 năm thực hiện, đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng triển khai đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, qua đó, đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chuyên đề năm đảm bảo nội dung theo yêu cầu của Đảng ủy Khối và Thành ủy.

Tuyên dương gương điển hình

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã biểu dương khen thưởng cho 8 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022.

Hồ Chí CườngBài viết xem thêm